Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto veobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) spolenosti Lotosmind, z.s., IČO: 07653212, se sídlem: Praha – Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00, vedený u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 71187 a zastoupenOtakarou Svobodovou – Pedsedkyní spolku (dále jen jako „Spolek“), e-mail: info@lotosmind.cz, telefonní číslo 724130416 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona . 89/2012 Sb., obanskzákoník, ve znní pozdjích pedpis(„Obanskzákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakoto kupujících, a Nás, jakoto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základkupní smlouvy („Smlouva“) uzavené prostednictvím E-shopu na webovch stránkách www.eshop.otakaraaghara.cz

Vechny informace o zpracování Vaich osobních údajjsou obsaeny v Zásadách zpracování osobních údaj, která naleznete na webovch stránkách..

Jak jistvíte, tak komunikujeme primárnna dálku. Proto i pro nai Smlouvu platí, e jsou pouity prostedky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez souasné fyzické pítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavena distanním zpsobem v prostedí E-shopu, a to prostednictvím rozhraní webové stránky (,,webové rozhraní E-shopu’’).

Pokud nkterá ást Podmínek odporuje tomu, co jsme si spolenschválili v rámci procesu Vaeho nákupu na Naem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda ped Podmínkami pednost.

1. NKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanní ástka, kterou budete hradit za Zboí;

1.2. Cena za dopravu je finanní ástka, kterou budete hradit za doruení Zboí, a to vetnceny za jeho zabalení;

1.3. Celková cena je souet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. DPH je daz pidané hodnoty dle platnch právních pedpis;

1.5. Faktura je daovdoklad vystavenv souladu se zákonem o dani z pidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6. Objednávka je Vázávaznnávrh na uzavení Smlouvy o koupi Zboí s Námi;

1.7. Uivatelsket je úet zízenna základVámi sdlench údaj, jeumožňuje uchování zadanch údaja uchovávání historie objednaného Zboí a uzavench Smluv;

1.8. Vy jste osoba nakupující na Naem E-shopu, právními pedpisy oznaovaná jako kupující; 1.9. Zboje ve, co můžete nakoupit na E-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUENÍ

Ustanovení tchto Podmínek jsou nedílnou souástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Znní Podmínek můžeme jednostrannmnit i doplovat. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní Podmínek.

2.2. Pi nákupu Zboí je Vae povinnost poskytnout Nám vechny informace správna pravdiv. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy povaovat za správné a pravdivé.

2.3. Na naem E-shopu také poskytujeme pístup k hodnocení Zboí provedenému jinmi spotebiteli. Autenticitu takovch recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, e propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudív interním systému u kadého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, e recenze pochází od reálného

spotebitele.

3. UZAVENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s Námi je moné uzavít pouze v eském jazyce.

page1image38744880 page1image38736352 page1image38734896 page1image38743008 page1image38743216 page1image38743840

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostednictvím E-shopu, piemnáklady na pouití komunikaních prostedkna dálku hradíte Vy. Tyto náklady se vak nijak nelií od základní sazby, kterou hradíte za pouívání tchto prostedk(tedy zejména za pístup k internetu), ádné dalí náklady útované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte oekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, e prostedky komunikace na dálku vyuíváme.

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavít, je teba, abyste na E-shopu vytvoili Objednávku. V tomto návrhu musí bt uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboí (na E-shopu oznaujete Zboí, o jehonákup máte zájem, tlaítkem „Do koíku“);

b) Informace o Cen, Cenza dopravu, zpsobu platby Celkové ceny a poadovaném zpsobu doruení Zboí; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uivatelského prostedí E- shopu, pieminformace o Cen, Cenza dopravu a Celkové cenbudou uvedeny automaticky na základVámi zvolného Zboí, zpsobu jeho doruení a platby;

c) Své identifikaní a kontaktní údaje slouící k tomu, abychom mohli doruit Zboí, zejména tedy jméno, píjmení, doruovací adresu, telefonní íslo a e-mailovou adresu.

3.4. V prbhu tvorby Objednávky může ado doby jejího dokonení údaje mnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostednictvím stisku tlaítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokoníte. Ped stiskem tlaítka musíte ale jetpotvrdit Vae seznámení se a souhlas s tmito Podmínkami, v opaném pípadnebude moné Objednávku dokonit. K potvrzení a souhlasu slouí zatrhávací políko. Po stisku tlaítka „Objednat s povinností platby“ budou vechny vyplnné informace odeslány pímo Nám.

3.5. Vai Objednávku Vám v co nejkratí dobpoté, kdy Nám bude doruena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vai e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Souástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou pílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znní úinném ke dni Objednávky, tj. ve znní piloeném jako píloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoí nedílnou souást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavení Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6. Mohou nastat i pípady, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboí není dostupné nebo pípady, kdy objednáte vtí poet kusZboí, nekolik je z naí strany umonno. Informaci o maximálním potu Zboí Vám vak vdy v rámci E-shopu pedem poskytneme a nemla by pro Vás bt tedy pekvapivá. V pípad, e nastane jakkoli dvod, pro kternemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zaleme Vám nabídku na uzavení Smlouvy v pozmnné podoboproti Objednávce. Smlouva je v takovém pípaduzavena ve chvíli, kdy Nai nabídku potvrdíte.

3.7. V pípad, e v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevnchybná Cena, nejsme povinni Vám zboí za tuto cenu dodat ani v pípad, kdy jste obdreli potvrzení Objednávky, a tedy dolo k uzavení Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladnkontaktovat a zaleme Vám nabídku na uzavení nové Smlouvy v pozmnné podoboproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém pípaduzavena ve chvíli, kdy Nai nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v cense povauje napíklad situace, kdy cena neodpovídá obvyklé cenu jinch prodejcnebo chybí i pebvá cifra.

3.8. V pípad, kdy dojde k uzavení Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9. V pípad, e máte zízen Uivatelsket, můžete uinit Objednávku jeho prostednictvím. I v takovém
p
ípadmáte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost pedvyplnnch údaj. Zpsob tvorby Objednávky je vak toton, jako v pípadkupujícího bez Uivatelského útu, vhodou vak je, e není teba opakovanvyplovat Vae identifikaní údaje.

3.10. V nkterch pípadech umožňujeme na nákup Zboí vyuít slevu skrze slevovkód. Pro poskytnutí slevy je teba, abyste v rámci objednávky vyplnili slevovkód do pedem ureného pole. Pokud tak uiníte, bude Vám Zboí poskytnuto se slevou.

4. UIVATELSKET

4.1. Na základVaí registrace v rámci E-shopu můžete pistupovat do svého Uivatelského útu.

4.2. Pi registraci Uivatelského útu je Vae povinnost uvést správna pravdivvechny zadávané údaje a v pípadzmny je aktualizovat.

4.3. Pístup k Uivatelskému útu je zabezpeen uivatelskm jménem a heslem. Ohledntchto pístupovch je Vaí povinností zachovávat mlenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V pípad, e dojde k jejich zneuití, neneseme za to ádnou odpovdnost.

4.4. Uivatelsket je osobní, a nejste tedy oprávnni umonit jeho vyuívání tetím osobám.

4.5. VáUivatelsket můžeme zruit v pípad, kdy poruíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6. Uivatelsket nemusí bt dostupnnepetrit, a to zejména s ohledem na nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vdy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozejmve Smlouv. V pípadrozporu mezi Cenou uvedenou u Zboí v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vdy totoná s cenou ve Smlouv. V rámci návrhu Objednávky je téuvedena Cena za dopravu, pípadnpodmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2. Celková cena je uvedena vetnDPH vetnvekerch poplatkstanovench zákonem.

5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme poadovat po uzavení Smlouvy a ped pedáním Zboí. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími zpsoby:

a) Bankovním pevodem. Informace pro provedení platby Vám zaleme v rámci potvrzení Objednávky. V pípadplatby bankovním pevodem je Celková cena splatná do 14 dn.

b) Dobírkou. V takovém pípaddojde k platbpi doruení Zboí oproti pedání Zboí. V pípadplatby dobírkou je Celková cena splatná pi pevzetí Zboí.

c) Hotovpi osobním odbru. V pípadplatby hotovpi osobním odbru je Celková cena splatná pi pevzetí Zboí.

5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobpo uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vai e- mailovou adresu. Faktura bude téfyzicky piloena ke Zboí a dostupná v Uivatelském útu.

5.5. Vlastnické právo ke Zboí na Vás pechází apoté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboí pevezmete. V pípadplatby bankovním pevodem je Celková cena zaplacena pipsáním na Náet, v ostatních pípadech je zaplacena v okamik

provedení platby.

6. DORUENÍ ZBOÍ, PECHOD NEBEZPEKODY NA VCI
6.1. Zboí Vám bude dorueno nejpozdji do 7 pracovních dní zpsobem dle Vaí volby, piemmůžete vybírat z

následujících moností:

a) Osobní odbr na adrese uvedené na webovch stránkách,

b) Doruení prostednictvím dopravní spolenosti Zásilkovna.

6.2. Zboí je moné doruit pouze v rámci eské republiky.

6.3. Doba doruení Zboí vdy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném zpsobu doruení a platby. Pedpokládaná doba doruení Zboí Vám bude sdlena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v tchto Podmínkách je pouze orientaní a může se liit od skutené doby dodání. V pípadosobního odbru na provozovnVás vdy o monosti vyzvednutí Zboí budeme

informovat prostednictvím e-mailu.

6.4. Po pevzetí Zboí od dopravce je Vae povinnost zkontrolovat neporuenost obalu Zboí a v pípadjakchkoli závad tuto skutenost neprodlenoznámit dopravci a Nám. V pípad, e dolo k závadna obalu, která svdí o neoprávnné manipulaci a

vstupu do zásilky, není Vaí povinností Zboí od dopravce pevzít.

page3image37764336 page3image37758928 page3image37763920 page3image37757264 page3image37764128

6.5. V pípad, kdy poruíte svoji povinnost pevzít Zboí, s vjimkou pípaddle l. 6.4 Podmínek, nemá to za následek poruení Naí povinnosti Vám Zboí doruit. Zároveto, e Zboí nepevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém pípadvzniká právo od Smlouvy odstoupit z dvodu Vaeho podstatného poruení Smlouvy, pípadnZboí uskladnit, za conám od Vás náleí úplata ve výši 150,-. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení úinné v den, kdy Vám toto odstoupení doruíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, pípadnna nárok na náhradu kody, pokud vznikla.

6.6. Pokud je z dvodvzniklch na Vaí stranZboí doruováno opakovannebo jinm zpsobem, nebylo ve Smlouvdohodnuto, je Vaí povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovanm doruením spojené. Platební údaje pro zaplacení

tchto nákladVám zaleme na Vai e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouva jsou splatné 14 dnod doruení e-mailu.

6.7. Nebezpení kody na Zboí na Vás pechází v okamiku, kdy ho pevezmete. V pípad, kdy Zboí nepevezmete, s vjimkou pípaddle l. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpekody na Zboí pechází v okamiku, kdy jste mli monost ho pevzít, ale z dvodna Vaí strank pevzetí nedolo. Pechod nebezpekody na Zboí pro Vás znamená, e od tohoto

okamiku nesete vekeré dsledky spojené se ztrátou, zniením, pokozením i jakmkoli znehodnocením Zboí.

6.8. V pípad, e Zboí nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientaní doba dostupnosti Vás budeme vdy informovat v pípad:

a) mimoádného vpadku vroby Zboí, piemVám vdy sdlíme novou oekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, e nebude moné Zboí dodat;

b) prodlení s dodáním Zboí od Naeho dodavatele, piemVám vdy sdlíme novou oekávanou dobu dodání.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNNÍ

7.1. Zaruujeme, e v dobpechodu nebezpekody na Zboí podle l. 6.7 Podmínek je Zboí bez vad, zejména pak, e Zboí:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a mnoství, jakoi jakosti, funknosti, kompatibilit, interoperabilita jinm ujednanm vlastnostem;

b) je vhodné k úelu, pro kterho poadujete a s nímsouhlasíme;
c) je dodáno s ujednan
m písluenstvím a pokyny k pouití, vetnnávodu k montái nebo instalaci; d) je vhodné k úelu, k nmuse Zboí tohoto druhu obvykle pouívá;

e) mnostvím, jakostí a dalími vlastnostmi, vetně životnosti, funknosti, kompatibility a bezpenosti, odpovídá obvyklm vlastnostem Zboí téhodruhu, které můžete rozumnoekávat, i s ohledem na veejná prohláení uinná námi nebo jinou osobou v téme smluvním etzci, zejména reklamou nebo oznaením;

f) je dodáno s písluenstvím, vetnobalu, návodu k montái a jinch pokynk pouití, které můžete rozumnoekávat; a g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo pedloze, které Vám byly poskytnuty ped uzavením smlouvy.

7.2. Práva a povinnosti ohlednpráv z vadného plnní se ídí píslunmi obecnzávaznmi právními pedpisy (zejména ustanoveními § 2099 a2117 a § 2161 a2174b Obanského zákoníku a zákonem . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, ve znní pozdjích pedpis).

7.3. V pípad, e bude mít Zboí vadu, tedy zejména pokud nebude splnna nkterá z podmínek dle l. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnní (tedy Zboí reklamovat) zasláním
e-mailu
i dopisu na Nae adresy uvedené u Naich identifikaních údaj, pípadnosobnna adrese naí provozovny, kde adresa je uvedená na webovch stránkách www.eshop.otakaraaghara.cz. Pro reklamaci můžete vyuít také vzorovformuláposkytovanz Naí strany, ktertvoí pílohu . 1 Podmínek. V uplatnní práva z vadného plnní je teba zvolit, jak chcete vadu vyeit, piemtuto volbu nemůžete následnbez Naeho souhlasu zmnit. Reklamaci vyídíme v souladu s Vámi uplatnnm právem z vadného plnní.

7.4. Má-li Zboí vadu, máte následující práva:

a) na odstranní vady dodáním nového Zboí bez vady, nebo dodáním chybjící ásti Zboí; nebo

b) na odstranní vady opravou Zboí, ledae by byl zvolenzpsob odstranní vady nemonnebo ve srovnání s druhm zpsobem nepiměřennákladn, cose posoudí zejména s ohledem na vznam vady, hodnotu, kterou by Zboí mlo bez vady, a to, zda může bt druhm zpsobem vada odstranna bez znanch obtíí pro vás.

7.5. Jsme oprávnni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemoné nebo nepiměřennákladné zejména s ohledem na vznam vady a hodnotu, kterou by Zboí mlo bez vady.

7.6. Dále máte právo na:

a) piměřenou slevu z ceny,

b) odstoupení od Smlouvy,

jestlie:

a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními pedpisy;

b) se vada projeví opakovan,

c) je vada podstatnm poruením Smlouvy; nebo

d) je z naeho prohláení nebo z okolností zjevné, e vada nebude odstranna v piměřené dobnebo bez znanch obtíí pro Vás.

7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleí v pípad, je-li vada Zboí nevznamná.
7.8. V p
ípad, e jste si vadu na Zboí zpsobili sami, práva z vadného plnní Vám nenáleí.

7.9. Vadou Zboí není opotebení Zboí zpsobené jeho obvyklm uíváním nebo u pouitého Zboí opotebení odpovídající míe jeho pedchozího pouívání.

7.10. Pi uplatnní reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
b) co je obsahem reklamace;
c) jak
zpsob vyízení reklamace poadujete;

d) Vae kontaktní údaje pro úely poskytnutí informace o vyízení reklamace.

7.11. Nedohodneme-li se na delí lht, do 30 dnod obdrení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhta marnuplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo poadovat piměřenou slevu.

7.12. O vyízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a zpsobu vyízení reklamace. Pokud je reklamace oprávnná, náleí Vám náhrada úelnvynaloench náklad. Tyto náklady jste povinni prokázat, nap. útenkami i potvrzeními o cenza dopravu. V pípad, e dolo k odstranní vady dodáním nového Zboí, je Vaí povinností Nám pvodní Zboí vrátit, náklady na toto vrácení vak hradíme My.

7.13. V pípad, e jste podnikateli, je Vaí povinností oznámit a vytknout vadu bez zbyteného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozdji vak do tí dnod pevzetí Zboí.

7.14. V pípad, e jste spotebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnní u vady, která se vyskytne u spotebního Zboí ve lht24 msícod pevzetí Zboí.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukonení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho poátku, může dojít z dvoda zpsoby uvedenmi v tomto lánku, pípadnv dalích ustanoveních Podmínek, ve kterch je monost odstoupení vslovnuvedena.

8.2. V pípad, e jste spotebitel, tedy osoba kupující Zboí mimo rámec své podnikatelské innosti, máte v souladu s ustanovením §1829 obanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání dvodu ve lht14 dnode dne uzavení Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboí, pak do trnácti dnod jeho pevzetí. V pípad, e jsme uzaveli Smlouvu, jejímpedmtem je nkolik kusZboí nebo dodání nkolika ástí Zboí, zaíná tato lhta běžet adnem dodání posledního kusu nebo ásti Zboí, a v pípad, e jsme uzaveli Smlouvu, na základkteré Vám budeme Zboí dodávat pravidelna opakovan, zaíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakmkoliv prokazatelnm zpsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Nae adresy uvedené u Naich identifikaních údaj). Pro odstoupení můžete vyuít také vzorovformuláposkytovanz Naí strany, ktertvoí pílohu . 2 Podmínek.

8.4. Ani jako spotebitel vak nemůžete od Smlouvy odstoupit v pípadech, kdy je pedmtem Smlouvy plnní uvedené v § 1837 Obanského zákoníku.

8.5. Lhta k odstoupení dle l. 8.2 Podmínek se povauje za zachovanou, pokud Nám v jejím prbhu odelete oznámení, e od Smlouvy odstupujete.

8.6. V pípadodstoupení od Smlouvy dle l. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboí zaslat do 14 dnod odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboí k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avak pouze ve výši odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání Zboí, kterjsme pro dodání Zboí nabízeli. V pípadodstoupení z dvodu, e My poruíme uzavenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboí k Nám, ovem opt pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání Zboí, kterjsme pi dodání Zboí nabízeli.

8.7. V pípadodstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnode dne úinnosti odstoupení na úet, ze kterého byla pipsána, pípadnna úet zvolenodstoupení od Smlouvy. ástka vak nebude vrácena díve, neZboí obdríme, nebo Nám prokáete, e dolo k jeho zaslání zpt Nám. Zboí Nám prosím vracejte isté, pokud mono vetnoriginálního obalu.

8.8. V pípadodstoupení od Smlouvy dle l. 8.2 Podmínek Nám vak odpovídáte za sníení hodnoty Zboí, které vzniklo v dsledku nakládání s tímto zboím jinak, neje nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkností Zboí, tj. zpsobem, jakm byste se se Zboím seznamovali v kamenné prodejn. V pípad, e jsme Vám jetnevrátili Cenu, jsme oprávnni pohledávku z titulu nákladzapoíst na Vai pohledávku na vrácení Ceny.

8.9. My jsme oprávnni odstoupit od Smlouvy kdykoliv ped tím, neVám dodáme Zboí, pokud existují objektivní dvody, pronení moné Zboí dodat (zejména dvody na strantetích osob nebo dvody spoívající v povaze Zboí), a to i ped uplynutím doby uvedené v l. 6.1 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, e jste uvedli v Objednávce zámrnnesprávné informace. V pípad, e nakupujete zboí v rámci své podnikatelské innosti, tedy jako podnikatel, jsme

oprávnni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání dvodu.

9. EENÍ SPORSE SPOTEBITELI

9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni ádnmi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Obanského zákoníku.

9.2. Vyizování stíností spotebitelzajišťujeme prostednictvím emailové adresy info@lotosmind.cz. Informaci o vyízení stínosti zaleme na emailovou adresu kupujícího.

9.3. K mimosoudnímu eení spotebitelskch sporze Smlouvy je písluná eská obchodní inspekce, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, I: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro eení sporon-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je moné vyuít pi eení spormezi prodávajícím a kupujícím, kterje spotebitelem, z kupní smlouvy uzavené elektronickmi prostedky.

9.4. Evropské spotebitelské centrum eská republika, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http:// www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 524/2013 ze dne 21. kvtna 2013, o eení spotebitelskch sporon-line a o zmnnaízení (ES) . 2006/2004 a smrnice 2009/22/ES (naízení o

eení spotebitelskch sporon- line).

10. ZÁVRENÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud Náa Váprávní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy napíklad budeme zasílat zboí mimo území eské republiky), bude se vztah vdy ídit právem eské republiky. Pokud jste vak spotebitelé, nejsou tímto ujednáním dotena Vae práva plynoucí z právních pedpis.

10.2. Vekerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doruovat elektronickou potou. Nae e-mailová adresa je uvedena u Naich identifikaních údaj. My budeme doruovat korespondenci na Vai e- mailovou adresu uvedenou ve Smlouv, v Uivatelském útu nebo pes kterou jste nás kontaktovali.

10.3. Smlouvu je moné mnit pouze na základnaí písemné dohody. My jsme vak oprávnni zmnit a doplnit tyto Podmínky, tato zmna se vak nedotkne jiuzavench Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzaveny po úinnosti této zmny.

10.4. V pípadvyšší moci nebo událostí, které nelze pedvídat (pírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, vpadky subdodavatelapod.), neneseme odpovdnost za kodu zpsobenou v dsledku nebo souvislosti s pípady vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delí ne10 dn, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

10.5. Pílohou Podmínek je vzorovformulápro reklamaci a vzorovformulápro odstoupení od Smlouvy.

10.6. Smlouva vetnPodmínek je archivována v elektronické podobu Nás, ale není Vám pístupná. Vdy vak tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdríte e-mailem a budete tedy mít vdy pístup ke Smlouvi bez Naí souinnosti. Doporuujeme vdy potvrzení Objednávky a Podmínky uloit.

10.7. Tyto Podmínky nabvají úinnosti 1.1.2023

Příloha č. 1 – Formulář pro reklamace Informace ke správnému postupu

page7image37770320

1.Ped zahájením jakchkoliv úkonspojench s reklamací zboí nebo slueb nás nejprve o vzniklém problému informujte na emailu otakara.svobodova@lotosmind.cz

2.Popite nám vadu, zanechte na sebe kontaktní telefon, a pokud to povaha vady umožňuje, pilote nkolik obrázk, na kterch je problém viditeln. Velmi to urychlí vyízení reklamace.

3.Pokud budete zboí zasílat potou i pepravní spoleností, uvete na balíku zetelnnápis "REKLAMACE".

4.Do zásilky se zboím je nutné piloit tento vyplnna podepsanformulá.

Reklamace zasílejte vdy na adresu: Otakara Svobodová, Praha - Zahradní Msto, Ostruinová 50.

(dále vyplní zákazník – vyplujte itelnnejlépe hlkovm písmem):

Jméno, píjmení, adresa: Telefonní kontakt:
Email:

íslo objednávky: Popis vady:

Jakm zpsobem si pejete vyídit reklamaci: Vmna zboí/vrácení kupní ceny (zakroukujte vámi vybranzpsob)
V p
ípadvrácení kupní ceny prosíme vyplte íslo útu:

V __________________, Dne_______________

______________________________________

Jméno a píjmení spotebitele

Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

Informace ke správnému postupu

vytisknutformulávyplte iteln, nejlépe hlkovm písmem. vyplnnformulávlote do zásilky s vrácenm zboím.

Adresa pro zaslání zásilky:

Otakara Svobodová, Praha - Zahradní Msto, Ostruinová 50.

(dále vyplní zákazník):

Oznamuji, e tímto odstupuji od smlouvy o nákupu níe specifikovaného zboí:

Jméno, píjmení, adresa: Telefonní kontakt: Email:
íslo objednávky:

Kupní cenu nebo její ást mi vrate na bankovní úet (uvete bankovní úet):

V__________________,Dne_______________ ______________________________________

Jméno a píjmení spotebitele